Tse Belgelendi̇rme - Uygunluk Belgesi̇
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
Tse Belgelendirme - Uygunluk Belgesi
Tse Belgelendirme - Uygunluk Belgesi

TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ (TSE) :

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin igili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası ; üzerine veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

TSE KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ (TSEK) :

Türk Standartları bulunmayan konularda ; ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak TSE tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSEK Markası ; üzerine veya ambalajına konulduğu ürünlerin TSE tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve aktedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

TSE Ex KALİTE UYGUNLUK BELGESİ (TSE – ex) :

İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların, parlayıcı ve yanıcı gaz ortamında kullanılan emniyeti arttırılmış elektrikli malzemeler ile ilgili ürünlerinin, uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak TSE tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE – ex Markası Kullanılacak ürünlerin ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE – ex Markası ; üzerine veya ambalajına konulduğu ürünlerin uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak TSE tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilen monogramdır.

 

TSE MARKASI KULLANMA HAKKI VE TSEK MARKASI KULLANMA HAKKI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

 • Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge
 • Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişi veya kişilerin noter tasdikli imza sirküleri
 • Marka tescil belgesi. Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde
 • Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme
 • Avans dekontu
 • Sektöre özel mevzuat şartlarının yerine getirildiğine dair noter onaylı izin belgeleri suretleri
 • Hizmet sözleşmesi

TSE MARKASI VE TSEK MARKASI KULLANMA HAKKI İŞLEM ADIMLARI :

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, Kalite Uygunluk Belgesi ve TSE-Kalite Uygunluk Belgesi (TSE, TSEK ve TSE-ex Markası Kullanma Hakkı) Başvuru Formu Açıklamaları :

 • Yurt içinde üretilen ürünlerle ilgili Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası kullanma hakkı), Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı) ve TSE-ex Kalite Uygunluk Belgesi (TSE-ex Markası Kullanma Hakkı) taleplerinde firmalar her bir konu için başvuru formlarını (örneği tarafımızca gönderilecektir) doldurur. TSE’nin banka hesap numaralarından birine veya TSE veznesine her bir konu için inceleme, muayene ve deney giderlerine karşılık olarak belirlenen avansı (deney ücret listesine göre hesaplanmakta) yatırır, avans dekontu ile birlikte müracaat formlarını ve eklerini TSE’ye ulaştırır.
 • TSE tarafından müracaat değerlendirilir, uygun görülürse üretim yerinde inceleme yapmak üzere heyet görevlendirilir. İnceleme heyeti, üretim yerinde ; tesis, ekipman, personel ve kalite sistemi yönünden inceleme yapar. İnceleme neticesi firmanın yeterli bulunması halinde, numune alınır, ilgili standardına göre numuneler muayene ve deneylere tabi tutulur.
 • Üretim yeri inceleme raporu ile muayene ve deney raporları TSE Belgelendirme Komisyonunda görüşülüp karara bağlanır.
 • TSE Markasını kullanma hakkı verilmesine karar alınmışsa, firma ile TSE arasında TSE Markası Kullanma Sözleşmesi imzalanır. Ürünlerinin Türk Standardına uygunluğunu ifade eden Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi verilir.
 • Yurt dışında üretilen ürünlerle ilgili Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası kullanma hakkı), Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı) ve TSE-ex Kalite Uygunluk Belgesi (TSE-ex Markası Kullanma Hakkı) taleplerinde firmalar her bir konu için başvuru formlarını (örneği tarafımızca gönderilecektir) doldurur. Ulaşım iaşe ve ibade masrafları kendileri tarafından karşılanacaksa 20.000 EURO, aksi halde 30.000 EURO TSE banka hesap numaralarından birine avans yatırır, avans dekontu ile birlikte müracaat formlarını ve eklerini TSE’ye ulaştırır. Her bir konu için 1.000.000.000 TL teminat (nakit veya kat-i ve süresiz banka teminat mektubu olabilir) alınır.
 • TSE tarafından müracaat değerlendirilir, uygun görülürse inceleme heyeti görevlendirilir. TSE ile firma koordine içinde inceleme tarihini tespit eder, görev proğramını, ulaşım ve otel rezervasyonlarını yapar.
 • İnceleme heyeti üretim yerinde tesis, ekipman, personel, kalite sistemi yönünden teknolojik inceleme yapar, yeterli görürse numune alır, numuneler ilgili standardına göre firma laboratuvarlarında veya TSE laboratuvarlarında muayene ve deneylere tabi tutulur.
 • Üretim Yeri İnceleme Raporu ile Muyene ve Deney Raporları TSE Belgelendirme Komisyonunda görüşülüp karara bağlanır.
 • TSE Markasını kullanma hakkı verilmesine karar alınmışsa, firma ile TSE arasında TSE Markası Kullanma Sözleşmesi imzalanır. Ürünlerinin Türk Standardına uygunluğunu ifade eden Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi verilir.
 • Firmaya herbir inceleme görevlisi için görevli olduğu gün başına 1050 USD inceleme ve hizmet ücreti, firmaca karşılanmamış ise ulaşım, iaşe ve ibade masrafları, muayene ve deney ile belge ücreti fatura edilir ve alınan avanstan mahsup edilir. Eğer alınan avans yeterli olmazsa aradaki fark firmadan döviz karşılığı olarak talep edilir. Avansın fazla gelmesi halinde aradaki fark firmaya döviz karşılığı olarak iade edilir.
 • Firma, her yıl Ocak ayında, bir önceki yılda belge kapsamında Türkiye’ye ithal ettiği ürünün brüt satış tutarını TSE’ye bildirir. Bu tutar üzerinden TSE Marka Kullanma Ücret Çizelgesine göre (her yıl yeniden belirlenir) tahakkuk edecek faturayı TSE’ye öder.
 • Aynı yıl içinde yapılan sözleşmelerde ücretlerin tahakkuku, sözleşmenin imza tarihinden o yılın sonuna kadar olan süre içerisindeki brüt satış tutarı esas alınarak yapılır.

 

TSE HARMONİZE DÖKÜMANLARA UYGUNLUK BELGESİ (TSE – HAR) :

Türk Standartları Enstitüsü Harmonize Dökümanlara Uygunluk Belgesi (TSE-HAR Markası Kullanma Hakkı) ; CENELEC Harmonize Dökümanlarıyla uyumlu Türk Standartları kapsamındaki kablo ve kordonların, ilgili CENELEC Harmonize Dökümanlarıyla uyumlu Türk Standartlarına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE – HAR Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE – HAR Markası kullanılacak kablo ve kordonların ticari markasını, sınıfını, tipini, türünü ve cinsini belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE – HAR Markası ; üzerine ve ambalajına konulduğu kablo ve kordonların, CENELEC Harmonize Dökümanlarıyla uyumlu Türk Standartlarına uygun olarak üretilip, piyasaya arz edildiklerini belirten ve aktedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirtilen dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

TSE – HAR MARKASI KULLANMA HAKKI İŞLEM ADIMLARI :

 • CENELEC Harmonize Dökümanları ile uyumlu Türk Standartları kapsamındaki kablo ve kordonlarla ilgili TSE Harmonize Dökümanlarına Uygunluk Belgesi (TSE-HAR Markası Kullanma Hakkı) taleplerinde firmalar her bir konu için başvuru formlarını (örneği tarafımızca gönderilecektir) doldurur. TSE’nin banka hesap numaralarından birine veya veznesine her bir konu için inceleme, muayene ve deney giderlerine karşılık olarak belirlenen avansı (deney ücret listesine göre hesaplanacak) yatırır, avans dekontu ile birlikte müracaat formlarını ve eklerini TSE’ye ulaştırır.
 • TSE tarafından başvuru değerlendirilir, uygun görülürse üretim yerinde inceleme yapmak üzere heyet görevlendirilir. İnceleme heyeti, üretim yerinde ; tesis, ekipman, personel ve kalite sistemi yönünden inceleme yapar. İnceleme neticesi firmanın yeterli bulunması halinde, numune alnır, ilgili standardına göre numuneler muayene ve deneylere tabi tutulur.
 • Üretim Yeri İnceleme Raporu ile Muayene ve Deney Raporları TSE Belgelendirme Komisyonunda görüşülüp karara bağlanır. TSE-HAR Markasını kullanma hakkı verilmesine karar alınmışsa, firma ile TSE arasında noter tasdikli TSE-HAR Marka Kullanma Sözleşmesi imzalanır. Firmaya TSE Harmonize Dökümanlarına Uygunluk Belgesi verilir.
 • Firmaya yapılan incelemeyle ilgili olarak İnceleme, Maktu Belge, Muayene ve Deney Ücretleri tahakkuk ettirilir ve alınan avanstan mahsup edilir.
 • Firma, her yıl Ocak ayında, bir önceki yıla ait TSE – HAR Markalı olarak sattığı ürünün miktarını (tip bazında km. olarak) TSE’ye bildirir. Bu miktar üzerinden TSE – HAR Marka Kullanma Ücret Çizelgesine göre tahakkuk edecek faturayı TSE’ye öder.

TSE – ENEC BELGESİ VE ENEC MARKASI :

Belgelendirilmesi talep edilen bir ürünü temsil eden numunelerin, TSE’nin belge düzenlemek üzere anlaşmaya katıldığı bir Avrupa Standardına uygunluğunun doğrulanması amacıyla gerekli muayene ve deneylerin TSE’nin öngördüğü şartlarda ve ortamda gerçekleştirilip, ürünün üretimi için teknolojik yeterlilik ve TS EN ISO 9001:2008 standardına uygun bir kalite sisteminin tesis edilip edilmediğinin yerinde tespiti için üretim yeri incelemesi yapılıp ; deney sonuçları ve üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda düzenlenen ve geçerlilik süresi 3 (üç) yıl olan bir belgedir.

Başvuru sahibi, sözleşme yapılmasını takiben, düzenlenen belge ile ilişkilendirilen markayı kullanma hakkını kazanır.

Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla, üretim yeri incelemesi yapılarak üretim yerinden ve buna ek olarak gerekli görülürse piyasadan numune alınır. Elektrikli Ev Aletleri konusunda yürütülen CENELEC KEYMARK Markası Belgelendirme hizmetlerine 2007 sonu itibarı ile son verilmiş olup, bu tarihe kadar KEYMARK Belgesi ve Marka kullanma hakkı alan ürünler 2017 yılı sonuna kadar bu haklarını koruyacaktır.

ENEC Anlaşması HAR Anlaşması kapsamında bulunan kablo ve kordonlar haricindeki elektrikli ürün kategorilerini ve bunların güvenlik parçaları ile haberleşme kablolarını kapsamaktadır. TSE elektrikli ev aletleri kapsamında ENEC Anlaşmasının üyesidir.

CB DENEY BELGESİ (CB Test Certificate) :

CB Deney Belgesi ; Elektrikli cihazların belgelendirilmesi ve uygunluk deneyleri ile ilgili IEC sistemine (IECEE-CB Certification SCheme) uygun olarak firma adına, muayene ve deney yapılan her ürün için ayrı ayrı düzenlenen ve üzerinde ürünün ticari markasını, sınıfını, tipini, türünü ve modelini belirten deney belgesidir.

CB Deney Belgesi, ilgili deney raporu ile birlikte geçerlidir. Belgeye sahip ürünler, anlaşmaya taraf ülke pazarlarında serbest dolaşır.

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK BELGESİ :

TSE Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi ve Elektromanyetik Uyumluluk Markası :

EMU – TSE – EMC Markası, belgelendirilmesi talep edilen bir ürünü temsil eden numunelerin, TSE – ÜBM tarafından ilgili EMU/EMC standartlarına uygunluğunun doğrulandığını gösteren ve aktedilen sözleşme ile TSE Elektromanyetik Uyumluluk Markası kullanma hakkı verilen ürünlerin ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi üç yıl olan belge olup, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilen monogramdır.

G İŞARETİNİN ÜRÜNLERİN ÜZERİNE İLİŞTİRİLMESİ (G İŞARETİ KULLANMA HAKKI) :

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin piyasaya arz ve yapıda kullanım şartlarını belirleyen ve “G işareti ile ilgili Yönetmelik” olarak da bilinen ” Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik” 26.06.2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.07.2010 tarihinde mecburi yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre ‘CE’ işareti taşıması mecburi olmayan yapı malzemeleri ‘G’ işareti taşımak zorundadır.

TSE ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasındaki görüşmeler neticesinde 31 Temmuz 2010 tarih ve 27658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile, TSE Uygunluk Belgesi sahibi üreticiler ; uygunluk değerlendirme kuruluşu işlemlerine gerek olmaksızın TSE belgesi kapsamında temin edilen rapor sonuçlarına göre performans değerlerini beyan ederek ‘G’ işaretini ürünlerin üzerine iliştirebilecektir. Bu çerçevede, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan 21.09.2010 tarih ve 27706 sayılı Resmi Gazetede YİG/2010-3 tebliğ yayımlanmıştır.

Etiket ve beyan örneği alınan firmalar TSE tarafından Bakanlığa bildirileceğinden ; TSE Uygunluk Belgesi kullanılarak ‘G’ işaretinin ürünlerin üzerine iliştirilebilmesi için etiket ve beyan örneklerinin bir nüshasının mutlaka TSE’ye sunulması gerekmektedir. Etiket örneği sunulmadan TSE Belgesini kullanarak ‘G’ işaretlemesinin ürünler üzerinde kullanılması mümkün olamayacaktır.

 

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın